© Copyright 2007 Stenekes Administraties | Disclaimer | Website vervaardigd door Stenekes Administraties

 

Welkom

Disclaimer (Deel 2)

 

Koppeling naar websites van derden
Stenekes Administraties draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Stenekes Administraties aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stenekes Administraties is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan Stenekes Administraties verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Stenekes Administraties aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Stenekes Administraties behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

 

Naar Disclaimer deel 1